Členem ČAM se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti na základě registrace přihlášky resp. žádost o členství nebo žádost o licenci (sportovec nebo činovník) a po zaplacení předepsaného poplatku. Dokladem o členství fyzické osoby je členská karta, resp. licence sportovce nebo činovníka, která ji nahrazuje. Dokladem o členství právnické osoby je registrační list Sportovního centra.

Žádost o členství ( stáhnout)

Na přijetí za člena ČAM není právní nárok. Všichni členové musí být registrování v evidenci. Všichni členové, kteří jsou voleni do orgánů ČAM, jeho pobočných spolků, držitelé licencí, které jim vydává ČAM musí být členy ČAM.

Stanovy ČAM rozdělují dva typy členství fyzických osob:

 • Aktivní členství pro osoby, které chtějí být aktivním členem některého Sportovního centra (podílejí se aktivně na činnosti Sportovního centra);
 • Pasivní členství pro osoby, které se nechtějí aktivně podílet na činnostech Sportovního centra, ale chtějí pouze využívat výhod, které Sportovní centrum poskytuje (např. účast na organizovaném sportovním podniku, které organizuje Sportovní centrum).

Členem ČAM se fyzická osoba stává až po splnění níže uvedených náležitostí:

  • vyplnění žádosti licenci ČAM
  • zaplacení členského příspěvku
  • vystavení licence.

Členové ČAM mají právo být současně statutárním orgánem nebo členem výboru i v jiných pobočných spolcích ČAM.

Právnická osoba se stává členem po rozhodnutí Výboru ČAM a uhrazení příslušného členského příspěvku. Právnická osoba má stejná práva a povinnosti vyplívající ze Stanov ČAM s výjimkou volit a být volen do orgánů ČAM. Ukončení členství nastane vystoupením na vlastní žádost, vyloučením na základě neplnění členských povinností. Členství také zanikne koncem platnosti členské karty, resp. licence sportovce, nebo činovníka. U fyzické osoby též jejím úmrtím a u právnické osoby též zánikem právnické osoby. O vyloučení rozhoduje Výbor ČAM. Člena lze vyloučit v případě, že porušuje své povinnosti uvedené v čl. 3, odst. 15. Členství může člen ukončit kdykoliv. Oznámení o ukončení členství podává písemně Výboru ČAM.

Člen ČAM je povinen:

 • dodržovat stanovy organizace;
 • chránit zájmy, dobré jméno a pověst ČAM;
 • platit řádně a včas stanovené roční členské příspěvky a poplatky;
 • chránit majetek ČAM a jeho pobočných spolků a užívat tento majetek tak, aby při užívání majetku nevznikla ČAM škoda;
 • při výkonu sportovní činnosti dodržovat a řídit se vnitřními předpisy a pravidly ČAM, mezinárodními a národními sportovními řády a souvisejícími pokyny.

Člen ČAM má právo:

 • využívat výhod vyplývajících z členství v organizaci,
 • podílet se na práci a rozvoji organizace, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků,
 • právo volit a být volen do volených orgánů ČAM (osoby starší 18 let) za předpokladu své plné svéprávnosti;
 • domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů.