Pojištění pořadatelů a účastníků akcí se v letošním roce bude řídit Pojistnou smlouvou č. 0020172869 ( stáhnout), uzavřenou dne 19. února 2020 mezi Českým amatérským motosportem a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., prostřednictvím společnosti IMG, a.s.. Český amatérský motosport upozorňuje všechny pořadatele, že je nutné si pojistnou smlouvu a její přílohy řádně prostudovat.

Pojistná smlouva zahrnuje pojištění odpovědnosti pořadatele akce. Pojištěnými jsou pobočné spolky ČAM a právnické osoby, které jsou členy ČAM, které zplnomocnily ČAM uzavřením pojištění na akci, kterou pořádají (pořadatelé), a to prostřednictvím Přihlášky do pojištění. Každý pořadatel může za rok pojistit maximálně 10 akcí.

Přihláška a cena

Přihlášení sportovního podniku probíhá individuálně. Na E-mail: sekretariat@amaterskymotosport.cz zašlete základní informace o sportovním podniku. Pořadatelé, kteří budou chtít v roce 2023 pojistit sportovní podnik, kterou pořádají, musí ČAM doručit seznam sportovních podniků nejpozději do 31. 3. 2023. Cena za 1 sportovní podnik je 10 000 Kč. Pořadatel je povinen zaplatit pojištění nejpozději do týdne od uspořádání akce a to převodem na bankovní účet.

Hlášení škodné události

Vznik škodné události nahlásí pořadatel Českému amatérskému motosportu bez zbytečného odkladu na tiskopisu Hlášení škodních událostí ( stáhnout) na E-mail: sekretariat@amaterskymotosport.cz.