Na závodech AMŠ – O’Neal cup budou vyžadovány licence ČAM EC, B, E a H. Bez ní nebude jezdec přihlášen do závodu.  Vlastníci licencí jiných federací musí mít jednodenní licenci ČAM. Jednodenní licence není možná vystavit pouze na lékařskou prohlídku

Startovné na jeden závod činí 700,- Kč. Pokud chce jezdec závodit ve více kategoriích, zaplatí 100,- Kč za každou další kategorii. Jednodenní licence stojí 100,- Kč/1 závod.

Každý účastník poháru/závodu spadá pod pravomoc organizátora poháru a ředitele závodu, musí se řídit jeho pokyny a pokyny traťových komisařů (praporkářů). Každý účastník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí, zodpovídá sám za sebe, za své činy a zříká se nároku na náhradu škody, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho účastí v závodu.

Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu a není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové omamné látky nebo dopingové látky. Jezdec může být organizátorem AMŠ – O’Neal cup vyzván, aby se dostavil ke zvláštní lékařské prohlídce, což je povinen ihned provést.

Za nezletilého závodníka podává přihlášku ke každému závodu jeho zákonný zástupce. Ten také za nezletilého závodníka vstupuje do všech jednání s organizátorem AMŠ – O’Neal cup a vyřizuje všechny administrativní a organizační záležitosti související se závodem. Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce nezletilého závodníka plně odpovídá za jeho jednání a bezpečnost.

Výstroj jezdců musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Jezdec je povinen používat tyto ochranné pomůcky: přilbu, ochranné brýle, chránič trupu (hrudi, ramen, zad), chrániče bérců a kolen, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, boty a rukavice.

Účastníci jsou povinni nastupovat do závodu s čitelnými čísly. Startovní číslo na motocyklu musí být v kontrastu s podkladem (doporučuje se černé číslo na bílém nebo žlutém podkladu, reflexní čísla jsou zakázána) a musí být umístěno na čelní a obou bočních stranách motocyklu. Čísla musí svou velikostí maximálně využívat prostor, který je pro ně na motocyklu určen: výška 140 mm (100 mm pro boční tabulky), šířka každé číslice 70 mm, tloušťka čáry 25 mm, mezera mezi dvěma číslicemi 15 mm. Při špatném počasí budou vyžadována zádová čísla. O čitelnosti startovního čísla rozhoduje časoměřič a jeho stanovisko je konečné. Jezdec s nevyhovujícím číslem nebude připuštěn ke startu závodu.

Cizí pomoc je během závodu zakázána, výjimku tvoří pouze situace, kdy k cizí pomoci v zájmu bezpečnosti vydá pokyn traťový komisař.

Účastník, který nedodrží některý z bodů propozic nebo hrubým způsobem bude jednat proti „fair play“ sportu, může být ředitelem závodu vyloučen bez nároku na body a ceny a jakoukoliv náhradu.

Organizátor závodu má právo, ne však povinnost přehodnotit zařazení jezdců do kategorií.

Protesty je možno podávat pouze písemně při jednotlivých závodech. Případné protesty musí být podány nejpozději do 30 minut od ukončení jízdy kubatury, ve které je protest podáván. Kauce protestu je 2000 Kč. Při uznání protestu se částka vrací.

Jezdec odpovídá za svůj doprovod. Jezdec může být vyloučen (bez nároku na vrácení startovného) případně jinak sankcionován za nesportovní či nevhodné chování svého doprovodu.

Pořadatel AMŠ – O’Neal cup si vyhrazuje právo na zrušení závodu bez náhrady vrácení startovného v případě: z důvodu zásahu vyšší moci (např. náhlá změna počasí, vážného úrazu atd.)

Časový harmonogram je vyvěšen před každým závodem na webu www.amaterskymotosport.cz. Pro každý závod je připraven individáuální časový plán. Organizátor závodu AMŠ – O’Neal cup je oprávněn vzhledem k bezpečnosti závodníků a bezproblémovému průběhu závodu upravit časový rozvrh závodu a starty jednotlivých kategorií.

Na start 1. a 2. jízdy jsou jezdci řazeny podle výsledku z kvalifikace. Kvalifikace je formou nejrychlejšího kola. 

Vyhlašení závodu: vyhlášeni jsou účastníci, kteří skončili do pátého místa v kategoriích:  Hobby MX 1, Hobby MX 2, Open, Veterán 40, Veterán 50, Veterán 60. V kategoriích 65 a 85 ccm jsou vyhlášeni účastníci do třetího místa.

Účastník je započítáván do celkového bodování a vyhlášení pouze pokud odjel více jak polovinu závodů seriálu. Tota podmínka se netýká jezdců dětských kubatur, tj. 65, 85 ccm. Třída OPEN není v celkovém hodnocení klasifikována. Na celkovém vyhlášení se udělují ceny do třetího místa v kategoriích 65 ccm, 85 ccm. Do pátého místa se udělují ceny v kategoriích Hobby MX 1, Hobby MX 2, Veterán 40, Veterán 50, Veterán 60. Pokud ve výše uvedených kategoriích nastane situace, že nebude možné obsadit prvních pět pozic v celkovém vyhlášení kvůli nesplnění podmínce účasti na více než polovině závodů seriálu, doplní chybějící místa jezdci s nejvyšším počtem závodů.

Při závodech AMŠ – O’Neal cup jsou používány prapory dle řádů motokrosu:

  • Zelená vlajka: značí blížící se start závodu. Trať je volná. Je také vyvěšována před nepřehledným úsekem jako ujištěnío bezpečném projetí tohoto úseku.
  • Žlutá vlajka v klidu: upozornění na blížící se nebezpečí, zákaz předjíždění, jezdec musí zpomalit, a dbát zvýšené opatrnosti až do vzdálenosti dalšího praporkáře nebo zelené vlajky.
  • Žlutá vlajka v pohybu: upozornění na velké nebezpečí, počítat s úplným zastavením motorky nebo možným neprojetím úseku na trati. Zákaz předjíždění. Jezdec musí zpomalit, a dbát zvýšené opatrnosti až do vzdálenosti dalšího praporkáře nebo zelené vlajky.
  • Červená vlajka: přerušení a zastavení závodu. Jezdci se musí pomalu vrátit do depa dle pokynů pořadatelů.
  • Černá vlajka: Diskvalifikace jezdce (vyloučení ze závodu). Jezdec musí zajet do depa na konci probíhajícího kola a nesmí znovu odstartovat. Pořadatel ji vyvěsí společně s dodatkovou tabulkou s číslem jezdce.

V každé rozjížďce je bodováno prvních čtyřicet míst. Účastník získává body pouze pokud odjede více jak 2/3 závodu. Body jsou uděleny následovně:

1. místo 60 bodů 11. místo 33 bodů 21. místo 20 bodů 31. místo 10 bodů
2. místo 54 bodů 12. místo 31 bodů 22. místo 19 bodů 32. místo 9 bodů
3. místo 50 bodů 13. místo 29 bodů 23. místo 18 bodů 33. místo 8 bodů
4. místo 47 bodů 14. místo 27 bodů 24. místo 17 bodů 34. místo 7 bodů
5. místo 45 bodů 15. místo 26 bodů 25. místo 16 bodů 35. místo 6 bodů
6. místo 43 bodů 16. místo 25 bodů 26. místo 15 bodů 36. místo 5 bodů
7. místo 41 bodů 17. místo 24 bodů 27. místo 14 bodů 37. místo 4 body
8. místo 39 bodů 18. místo 23 bodů 28. místo 13 bodů 38. místo 3 body
9. místo 37 bodů 19. místo 22 bodů 29. místo 12 bodů 39. místo 2 body
10. místo 35 bodů 20. místo 21 bodů 30. místo 11 bodů 40. místo 1 bod

Kategorie:

65 + 85 ccm 12 min + 1 kolo
Hobby MX 1 15 min + 1 kolo
Hobby MX 2 15 min + 1 kolo
Open 20 min + 1 kolo
Veterán 15 min + 1 kolo
Quad 15 min + 1 kolo

 

Dodatek

  • Organizátoři poháru si vyhrazují právo na vydání zvláštního dodatku nebo nařízení k propozicím, pokud by to bylo nutné k zajištění bezpečnosti účastníků a bezproblémového průběhu závodů. Změny budou oznámeny nejpozději na rozpravě jezdců nejbližšího závodu.
  • Pořadatel závodu má pravomoc upravovat organizaci závodu, pokud nebude jednat v přímém rozporu s propozicemi, případně nařízeními organizátora poháru.
  • Zvláštní ustanovení závodu je vždy nadřazené propozicím.
X